Vyhlad z floating restauracie na jazwre Tonle...

...sap v Kambodzi

Uzsmetam
Kambodža